Proposition från Miljödepartementet

Leveranssäkra elnät Prop. 2005/06:27

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Förslagen i propositionen syftar till att skapa drivkrafter för en leverans-säker elöverföring och undvika att framtida svåra väderförhållanden leder till allvarliga konsekvenser. Ett lagstadgat funktionskrav föreslås. Funktionskravet innebär att oplane-rade avbrott i elöverföringen inte får överstiga tjugofyra timmar. Kravet föreslås inte gälla vid händelser av exceptionell karaktär. Om funktions-kravet i ett enskilt fall skulle få orimliga konsekvenser, bör det vara möjligt att få dispens. Regeringen föreslår även en i lag reglerad skyldighet för nätföretag att betala ersättning till elanvändare vid långvariga oplanerade elavbrott som inte orsakats av händelser av exceptionell karaktär. Elanvändare skall ha rätt till en schabloniserad ersättning vid avbrott som varar minst tolv timmar. Ju längre avbrottet varar, desto högre blir ersättningen. Förslaget innehåller regler om minimi- och maximinivåer för ersättningen. Enligt förslaget skall avbrottsersättning avräknas från eventuellt skadestånd enligt andra bestämmelser. Skyldigheten att betala ersättning bör kunna jämkas i vissa fall. Nätföretag föreslås också bli skyldiga att ta fram underlag för bedöm-ningen av risker och behovet att åtgärda brister i elnätet. En förenkling föreslås i fråga om möjligheten för nätföretag att i egen regi producera el i syfte att ersätta utebliven el vid elavbrott. Bestämmelserna om funktionskravet föreslås träda i kraft den 1 januari 2011, övriga bestämmelser den 1 januari 2006.