Proposition från Justitiedepartementet

En möjlighet för Kustbevakningen att förelägga ordningsbot Prop. 2005/06:33

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslår regeringen att tjänstemän vid Kustbevakningen får möjlighet att utfärda föreläggande av ordningsbot. Vidare föreslås att bestämmelserna om jäv i rättegångsbalken för åklagare ska gälla även för Kustbevakningens, Skatteverkets och Tullverkets anställda i den brottsbekämpande verksamheten. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2006.