Proposition från Justitiedepartementet

Lag om omvandling av fängelse på livstid Prop. 2005/06:35

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslår regeringen en ny lag om omvandling av fängelse på livstid som bl.a. syftar till att förbättra förutsebarheten för såväl de livstidsdömda som kriminalvården samt att stärka de livstidsdömdas rättssäkerhet. Enligt förslaget ska lagen gälla personer som i Sverige avtjänar fängelse på livstid, med undantag för dem som dömts av någon av Förenta nationernas tribunaler för brott mot internationell humanitär rätt eller av Internationella brottmålsdomstolen och som överförts hit för verkställighet. En ansökan om omvandling får göras av den dömde eller, när det finns särskilda skäl, av Kriminalvårdsstyrelsen (KVS). En sådan ansökan får göras när den dömde har avtjänat minst tio år av straffet. Vid avslag får en ny ansökan göras tidigast ett år efter att beslutet har vunnit laga kraft. En målsägande, som begärt det, ska underrättas om den dömde eller KVS ansöker om omvandling. Vid omvandlingsprövningen ska, enligt förslaget, särskilt beaktas: - den tid som den dömde har avtjänat, - vad som av domen framgår om de omständigheter som legat till grund för straffmätningen, - om det finns risk för att den dömde återfaller i brottslighet av allvarligt slag, samt - om den dömde har åsidosatt vad som gäller för verkställigheten och om han eller hon har medverkat till att främja sin anpassning i samhället. Bifall till en ansökan innebär enligt förslaget att ett fängelsestraff på viss tid bestäms. Fängelsestraffets längd får inte understiga det längsta tidsbestämda straff som kan dömas ut. Ansökningar om omvandling av livstids fängelse ska enligt förslaget prövas av Örebro tingsrätt. Prövningen utformas som ett tvåpartsförfarande och åklagaren är den dömdes motpart. Den dömde ska ha rätt till offentligt biträde. Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 november 2006.