Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Socialdepartementet

Försäljning av barn, barnprostitution och barnpornografi - Fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter Prop. 2005/06:68

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner det av Förenta nationernas generalförsamling den 25 maj 2000 antagna fakultativa protokollet till konventionen om barnets rättigheter om försäljning av barn, barnprostitution och barnpornografi. I propositionen föreslås också de lagändringar som anses nödvändiga för att kunna tillträda protokollet. Regeringens bedömning är att svensk lagstiftning i huvudsak uppfyller åtagandena i protokollet. Lagändringar krävs dock i fråga om kriminalisering av och påföljder för mellanhänders otillbörliga framkallande av samtycke till adoption av barn. Till följd härav föreslås att det i 7 kap. brottsbalken införs ett nytt brott – otillbörligt utverkande av samtycke eller tillstånd till adoption av barn. Även försök till sådant brott föreslås kriminaliseras. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2006.
Laddar...