Proposition från Miljödepartementet

Allmänna vattentjänster Prop. 2005/06:78

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslås en ny lag om allmänna vattentjänster. Den bygger i stora delar på den nuvarande lagen (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar (va-lagen). I den nya lagen tydliggörs kommunernas ansvar, bland annat på så sätt att allmänna vattentjänster ska tillhandahållas genom kommunala va-anläggningar och att kommunens ansvar knyts till ägandet av va-anläggningarna. Möjligheten att allmänförklara enskilda va-anläggningar utmönstras ur lagstiftningen. Den föreslagna nya lagen innebär också att kommunernas ansvar att ordna en allmän va-anläggning utvidgas från att, som idag, enbart gälla när en sådan anläggning behövs av hälsoskäl till att också gälla när en allmän va-anläggning behövs med hänsyn till skyddet för miljön. Vidare ska avvattning av gator och allmänna platser inte längre vara bundet till en detaljplan. Det föreslås också att ett undantag från den kommunala lokaliseringsprincipen införs vilket möjliggör att en kommunal huvudman tillåts sköta driften av va-anläggningar i andra kommuner. Sådana driftsentreprenader ska ske på affärsmässiga grunder och med krav på särredovisning. Vidare föreslås en enklare och tydligare ordning för den rättsliga prövningen av va-frågor, vissa ändringar i lagen (1976:839) om Statens vanämnd, att lagen (1981:1354) om allmänna värmesystem upphävs samt vissa följdändringar i bland annat anläggningslagen (1973:1149). De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2007.