Proposition från Justitiedepartementet

Förstärkt skydd för franchisetagare Prop. 2005/06:98

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Propositionen innehåller förslag som syftar till att stärka en blivande franchisetagares ställning i de förhandlingar och diskussioner som föregår undertecknandet av ett franchiseavtal. I propositionen lämnar regeringen förslag till en lag om franchisegivares informationsskyldighet. Enligt lagen ska en franchisegivare i god tid innan ett franchiseavtal ingås lämna franchisetagaren information om avtalets innebörd och övriga förhållanden som behövs med hänsyn till omständigheterna. Informationen ska innefatta bl.a. en beskrivning av den tänkta franchiseverksamheten, de ekonomiska villkoren för denna, villkoren för uppsägning av franchiseavtalet och upplysningar om hur en tvist med anledning av avtalet ska prövas. Om en franchisegivare ingår ett franchiseavtal utan att ha uppfyllt sin informationsskyldighet, ska Marknadsdomstolen vid vite kunna ålägga franchisegivaren att lämna information i enlighet med vad som sägs i lagen. Den nya lagen ska enligt förslaget träda i kraft den 1 oktober 2006.