Proposition från Justitiedepartementet

Offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden Prop. 2005/06:140

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslår regeringen en ny reglering av offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden. Med "offentligt uppköpserbjudande" menas ett offentligt erbjudande till innehavare av aktier som har getts ut av ett svenskt eller utländskt noterat aktiebolag att överlåta samtliga eller en del av dessa aktier till budgivaren. Förslaget syftar till att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/25/EG av den 21 april 2004 om uppköpserbjudanden. Förslaget innehåller regler om hur en budgivare ska gå till väga vid ett offentligt uppköpserbjudande. Förslaget innehåller också regler om vad det bolag som är föremål för ett uppköpserbjudande, målbolaget, ska iaktta. I propositionen föreslår regeringen också att den som förvärvar aktier i ett svenskt noterat aktiebolag i sådan utsträckning att hans eller hennes sammanlagda innehav motsvarar minst 30 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget ska vara skyldig att erbjuda sig att förvärva även resterande aktier i bolaget (budplikt). Regeringen föreslår att flera av de nya bestämmelserna samlas i en ny lag om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden. Ändringar föreslås också i bl.a. lagen om handel med finansiella instrument. Delar av direktivet förutsätts bli genomförda genom självreglering inom näringslivet. Finansinspektionen föreslås bli tillsynsmyndighet på området. Även marknadsplatserna ska få ett utökat tillsynsansvar. De nya reglerna ska enligt förslaget träda i kraft den 1 juni 2006.