Proposition från Socialdepartementet

Lag om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher Prop. 2005/06:147

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslår regeringen en ny lag om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher. Syftet är att behandla alla kampsporter som tillåter våld mot huvudet lika. Den föreslagna lagen ska ersätta den nuvarande lagen om förbud mot professionell boxning. Tävlings-, tränings- eller uppvisningsmatch i kampsport som tillåter deltagarna att med slag, sparkar eller annat våld avsiktligt träffa motståndarens huvud ska enligt lagförslaget inte få anordnas utan tillstånd. Tillstånd får lämnas endast om kampsportens tävlingsregler och säkerhetsbestämmelser innebär en godtagbar säkerhet för deltagarna. Den som anordnar kampsportsmatch utan tillstånd eller i strid mot ett villkor kan dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. Det gäller också den som skriftligen lämnar oriktig uppgift i ett ansökningsärende. Dessutom kan vissa som medverkar vid kampsportsmatch som anordnas utan tillstånd dömas till böter. En ansökan om tillstånd att anordna kampsportsmatch prövas av en av regeringen utsedd myndighet, som också utövar tillsyn. Tillståndsmyndighetens beslut får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Tillståndsmyndigheten får i vissa fall återkalla ett tillstånd. Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 september 2006. Lagen ska dock inte tillämpas på professionell boxning förrän den 1 januari 2007, då lagen om förbud mot professionell boxning upphör att gälla. Vidare förslås att övergångsbestämmelser införs. Enligt dessa bestämmelser får kampsportsmatcher, utom i professionell boxning, anordnas utan tillstånd till och med den 31 december 2006.