Proposition från Utbildningsdepartementet

Vissa frågor om vuxnas lärande, m.m. Prop. 2005/06:148

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Propositionens huvudsakliga innehåll Förslagen innebär vissa ändringar i skollagen (1985:1100), bl.a. avseende statligt finansierad påbyggnadsutbildning. Inom vuxenutbildning för utvecklingsstörda (särvux) föreslås en rättighet att delta i grundläggande särvux liknande den som i dag finns när det gäller grundläggande vuxenutbildning inom kommunal vuxenutbildning (komvux). Vidare föreslås inom svenskundervisning för invandrare (sfi) en minimigräns för genomsnittligt antal undervisningstimmar per vecka under en fyraveckorsperiod samt bestämmelser om att utbildningen skall kunna kombineras med sjukskrivning i vissa fall och med vissa aktiviteter samt med förvärvsarbete. De som saknar grundläggande läs- och skrivfärdigheter ska ha möjlighet att förvärva sådana färdigheter inom ramen för utbildningen. Läs- och skrivinlärningen ska få ske på elevens modersmål eller annat språk. Bestämmelserna om kommunernas och landstingens möjlighet att genomföra vuxenutbildning på entreprenad förtydligas när det gäller lärares myndighetsutövning. Regeringen föreslår också vissa ändringar av det bemyndigande som finns i skollagen avseende s.k. betygsrätt. Regeringen redovisar dessutom vissa ytterligare förslag samt bedömningar avseende gymnasial vuxenutbildning, sfi, samverkan, validering och betygsbenämningar i det offentliga skolväsendet. De nya bestämmelserna i skollagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2006, med undantag för vissa bestämmelser avseende särvux som föreslås träda i kraft den 1 januari 2007.