Proposition från Justitiedepartementet

Europakooperativ Prop. 2005/06:150

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

I augusti 2006 ska EG:s förordning om europeiska kooperativa föreningar (europakooperativ) börja tillämpas. Ett europakooperativ ska vara en europeisk associationsform för gränsöverskridande samverkan i form av vad som närmast kan liknas vid en ekonomisk förening. Förordningen om europakooperativ innehåller bestämmelser om bl.a. hur ett europakooperativ ska bildas och hur det ska vara organiserat. På flera punkter överlåter förordningen den närmare regleringen till medlemsstaterna. I propositionen lämnar regeringen förslag till en lag om europakooperativ. Förslaget innehåller bestämmelser som kompletterar EG-förordningen i frågor där denna delegerar normgivningsrätten till medlemsstaterna eller där det annars har bedömts lämpligt att införa svenska regler vid sidan av förordningens regler. För europakooperativ som driver bankrörelse eller försäkringsrörelse föreslås att motsvarande bestämmelser i stället tas in i lagen om medlemsbanker respektive lagen om understödsföreningar. I propositionen föreslår regeringen bl.a. att Bolagsverket ska föra ett särskilt register över europakooperativ med säte i Sverige och att sådana europakooperativ, i enlighet med vad som gäller för svenska ekonomiska föreningar, ska ha en verkställande direktör med uppgift att svara för europakooperativets löpande förvaltning. Vidare föreslås bestämmelser för europakooperativ som tillämpar en s.k. dualistisk organisationsstruktur. I propositionen föreslår regeringen även att Skatteverket och Finansinspektionen under vissa förhållanden ska ha rätt att motsätta sig att ett europakooperativ flyttar sitt säte från Sverige till en annan medlemsstat eller att en svensk ekonomisk förening deltar i bildandet av ett europakooperativ genom fusion. Om ett europakooperativ flyttar sitt säte från Sverige, ska enligt förslaget, ett särskilt bokslut upprättas för den tid för vilken årsredovisning inte tidigare har upprättats. Regeringen föreslår vidare att lagen om europabolag ändras så att Skatteverket och Finansinspektionen ges rätt att, under motsvarande förhållanden som föreslås beträffande europakooperativ, motsätta sig att ett europabolag flyttar sitt säte från Sverige eller att ett aktiebolag deltar i bildandet av ett europabolag genom fusion. Det föreslås även bestämmelser med krav på särskilt bokslut i samband med att ett europabolag flyttar sitt säte från Sverige. Propositionen innehåller också vissa förslag till ändringar i bl.a. lagen om ekonomiska föreningar, årsredovisningslagen, lagen om bank- och finansieringsrörelse och försäkringsrörelselagen. Frågor om beskattning av europakooperativ och om arbetstagarinflytande i europakooperativ behandlas inte i denna proposition. Lagen om europakooperativ, liksom övriga lagändringar, ska enligt förslaget träda i kraft den 18 augusti 2006, vilket är samma dag som EG-förordningen om europakooperativ ska börja tillämpas.