Hoppa till huvudinnehåll

Åtgärder för att stärka kundernas ställning på energimarknaden, m.m. Prop. 2005/06:158

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen behandlas förslag om ändringar i ellagen (1997:857) och naturgaslagen (2005:403). Förslagen om ändringar i ellagen innebär att leverantörsbytesprocessen förenklas samt att elkunderna får bättre information om när deras elavtal går ut och att de lättare hittar information om priser och villkor på elmarknaden. Tillsynen på elmarknaden effektiviseras. Tillsynsmyndigheten ska ha rätt att på begäran omedelbart få del av uppgifter och handlingar. Samtidigt förlängs tiden för tillsyn av nättariffer med fyra år i vissa fall. Kravet på att elleverantörerna ska ha en balansansvarig skärps. Om en balansansvarig saknas, ska elkunden anvisas en annan leverantör samtidigt som leveransskyldigheten upphör för den som dittills levererat el. En leverantör som levererat el utan att ha en balansansvarig blir vid avräkningen med den systemansvariga myndigheten likställd med en balansansvarig och skyldig att betala för bland annat den balanskraft som införskaffats. Förslagen om ändringar i naturgaslagen syftar till att genomföra EG:s gasförsörjningsdirektiv. De nya bestämmelserna innebär bland annat att aktörerna på naturgasmarknaden ska planera och vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa naturgasförsörjningen, att särskilda minimikrav för en trygg naturgasförsörjning för konsumenter skall införas samt att en nationell plan för krissituationer på naturgasområdet skall upprättas. Lagändringarna i ellagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2007 och i naturgaslagen den 1 juli 2006.
Laddar...