Proposition från Finansdepartementet

Skattelättnad för bilar i vissa miljöklasser Prop. 2005/06:167

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen föreslår att en ny miljöklass - miljöklass 2005 PM - inrättas för dieseldrivna personbilar, lätta bussar och lätta lastbilar med partikelutsläpp som är högst 5 mg/km. De fordon som uppfyller kraven i miljöklass 2005 PM får en tillfällig lättnad i fordonsskatten. Skattelättnaden blir 6 000 kr och gäller om skatteplikten för bilen har inträtt för första gången före utgången av 2007. De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 juli 2006. Regeringen föreslår också att tunga bussar och tunga lastbilar får en lägre fordonsskatt om de har motorer som uppfyller de avgaskrav som blir obligatoriska den 1 oktober 2006, dvs. miljöklass 2005, eller strängare avgaskrav. Dessa nya regler föreslås träda i kraft den 1 oktober 2006. De nya reglerna syftar till att öka miljöstyrningen och stimulera till köp av mer miljövänliga fordon.