Proposition från Arbetsmarknadsdepartementet

Arbetstagarinflytande i europakooperativ, m.m. Prop. 2005/06:170

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Propositionen innehåller förslag till en ny lag om arbetstagarinflytande i europeiska kooperativa föreningar (europakooperativ). Propositionen innehåller vidare förslag till ändringar i lagen (1996:359) om europeiska företagsråd, i lagen (1987:1245) om styrelse representation för de privatanställda och i lagen (2004:559) om arbetstagarinflytande i europabolag. Förslagen innehåller regler om hur arbetstagarinflytande skall regleras i den nya associationsformen europakooperativ. Förslagen genomför rådets direktiv 2003/72/EG av den 22 juli 2003 om komplettering av stadgan för europeiska kooperativa föreningar med avseende på arbetstagarinflytande. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 18 augusti 2006.