Proposition från Miljödepartementet

Kommunernas roll i avfallshanteringen Prop. 2005/06:176

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

OBS ! PROPOSITIONEN ÄR ÅTERKALLAD AV REGERINGEN LÄS SKRIVELSE "Återkallelse av proposition 2005/06:176 Kommunernas roll i avfallshanteringen" (Skr. 2005/06:211) ------------------------------------------------------ I propositionen framgår att möjligheten till kommunal ensamrätt för hantering av farligt avfall bör upphöra. Det föreslås även att det görs tydligt att kommuner får transportera och ta hand om sådant avfall som inte är hushållsavfall. För sådan hantering görs undantag från lokaliserings- och självkostnadsprinciperna i kommunallagen. Det är viktigt att kommunerna inte utnyttjar sitt monopol för hushållsavfall för att få fördelar på marknaden för annat avfall. För att det tydligt ska framgå att ingen korssubventionering sker föreslås att kommunen skall redovisa den konkurrensutsatta delen och annan avfallshantering skilt från varandra och skilt från övrig verksamhet inom kommunen. Utgångspunkten för propositionen är att både kommunala och privata aktörer är viktiga parter på avfallsmarknaden och bör tillåtas verka på lika villkor. Därigenom ökar konkurrensen på avfallsmarknaden vilket kommer avfallsinnehavarna till godo.