Proposition från Näringsdepartementet

Ändringar i patentlagen Prop. 2005/06:189

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Lagrådsremissen behandlar frågan om ett svenskt tillträde till överenskommelsen om tillämpning av artikel 65 i den europeiska patentkonventionen, "Londonöverenskommelsen". Hittills har i patentlagen (1967:837) ställts krav på fullständig översättning av europeiska patent till svenska för att sådana patent ska bli gällande i Sverige. Regeringen föreslår att riksdagen ska godkänna Londonöverenskommelsen. Som en följd av detta förslag föreslås vidare ändringar i patentlagen av följande innebörd: Kravet på fullständig översättning som förutsättning för giltighet tas bort. En förutsättning för att ett europeiskt patent ska bli giltigt i Sverige fortsättningsvis blir att "patentkraven", som anger patentskyddets omfattning, översätts till svenska medan "patentbeskrivningen" kan finnas på svenska eller engelska. Vidare föreslås en ny bestämmelse i patentlagen som ger domstol möjlighet att vid patenttvister kräva in en fullständig översättning av en europeisk patentskrift till svenska. Lagändringarna föreslås träda i kraft den dag regeringen bestämmer.