Proposition från Finansdepartementet

Tullverkets ingripanden mot varor som misstänks göra intrång i vissa immateriella rättigheter Prop. 2005/06:89

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Propositionen innehåller förslag till ändringar i tullagen och sekretesslagen till följd av EU-rådets förordning om tullmyndigheternas ingripande mot piratkopierade varor. Ändringarna som föreslås är närmast redaktionella och föreslås träda i kraft den 1 juli 2006.