Proposition från Justitiedepartementet

Schweiz associering till Schengenregelverket, m.m. Prop. 2005/06:194

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslår regeringen att riksdagen godkänner ett avtal mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen och Schweiz om Schweiz associering till Schengenregelverket. Regeringen föreslår också att riksdagen godkänner ett avtal om samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater å ena sidan och Schweiz å den andra sidan om bekämpande av bedrägerier och annan olaglig verksamhet. Avtalen föranleder vissa lagändringar som enligt förslaget ska träda i kraft den dag regeringen bestämmer.