Proposition från Finansdepartementet

Anpassningar av energibeskattningen till energiskattedirektivet, m.m. Prop. 2006/07:13

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Genom förslagen i propositionen slutförs införandet av energiskattedirektivet 2003/96/EG i svensk rätt. Förslagen berör bl.a. anpassning av det skattepliktiga området för bränslen och förfarandet kring beskattning av bränslen inom ramen för gemensamma regler inom EU. I propositionen föreslås dessutom att den nuvarande skattefriheten för biogas ska behållas. Detsamma föreslås gälla för vegetabiliska och animaliska oljor och fetter som används för uppvärmning. Det föreslås också att den justering av energiskattesatserna, som årligen sker till följd av den allmänna prisutvecklingen, av praktiska skäl nu tas in i lagen om skatt på energi. De nya reglerna ska träda i kraft den 1 januari 2007. Riksdagen sade ja till propositionen med undantag för den delen som gäller fortsatt skattebefrielse för vissa biobränslen. Riksdagen beslutade att dessa beskattas från årsskiftet 2006/07. Den 24 oktober 2007 röstade riksdagen igenom följande del: Vissa biobränslen befrias från energibeskattning från den 1 januari 2007. Det gäller vegetabiliska och animaliska oljor och fetter, icke-syntetisk metanol och fettsyrametylestrar med mera som används som bränsle för uppvärmning. Detsamma ska gälla för biogas som används som bränsle för uppvärmning.