Proposition från Finansdepartementet

Genomförande av ändringar i fusionsdirektivet Prop. 2006/07:2

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslås att de ändringar som har gjorts i EG:s fusionsdirektiv genomförs i svensk rätt. Genom ändringarna ska företag bl.a. kunna genomföra s.k. partiella fissioner utan omedelbara skattekonsekvenser. En partiell fission är en omstrukturering där ett företag, utan att upplösas, överlåter tillgångarna i en eller flera verksamhetsgrenar till ett annat företag. Det överlåtande företaget ska behålla minst en verksamhetsgren och ersättningen ska lämnas till ägarna av det överlåtande företaget. De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2007. Den 13 december 2006 sade riksdagen ja till propositionen.