Proposition från Justitiedepartementet

Begreppet nettoomsättning i bokföringslagen och årsredovisningslagen Prop. 2006/07:27

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslår regeringen att vissa bokföringsskyldiga vid tillämpningen av sådana bestämmelser i bokföringslagen och årsredovisningslagen som hänför sig till nettoomsättningens storlek till nettoomsättningen ska lägga till bidrag, gåvor, medlemsavgifter och andra liknande intäkter. Förslaget avser ideella föreningar, registrerade trossamfund, registrerade organisatoriska delar av sådana samfund, samfällighetsföreningar, vilt- och fiskevårdsområdesföreningar och stiftelser. Vidare föreslås att en stiftelse ska göra motsvarande tillägg till nettoomsättningen vid bedömningen av om den uppfyller det gränsvärde som gäller för skyldigheten att ha minst en auktoriserad revisor eller en godkänd revisor som har avlagt revisorsexamen. Reglerna föreslås träda i kraft den 1 maj 2007.