Proposition från Finansdepartementet

Nya kapitaltäckningregler Prop. 2006/07:5

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Propositionens förslag innebär att de EG-regler om kapitaltäckning och stora exponeringar som grundar sig på den s.k. Basel II-överenskommelsen införlivas med svensk rätt genom en ny lag om kapitaltäckning och stora exponeringar. Den nya kapitaltäckningslagen ger företagen möjlighet att välja mellan flera metoder när de beräknar storleken på det buffertkapital som de behöver för att kunna möta förluster som beror på de kreditrisker, marknadsrisker och operativa risker som företagen utsätter sig för. Ju mer riskkänslig en metod är desto bättre bild av risken i verksamheten ger den. Den nya lagen kräver att företagen ska ha fungerande riskhanteringssystem för att kunna överblicka riskerna i verksamheten. Företagen ska regelbundet offentliggöra information om sina finansiella förhållanden. Den nya kapitaltäckningslagen föreslås träda i kraft den 1 februari 2007. Den 6 december 2006 fattade riksdagen fattade beslut om att säga ja till regeringens proposition.