Proposition från Socialdepartementet

Vissa pensionfrågor Prop. 2006/07:29

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslår regeringen ändringar i reglerna för beräkning av garantipension till ålderspension framför allt så att vissa kvinnor som uppbär änkepension kan få en något högre garantipension från 65 år än enligt dagens regler. Regeringen föreslår även att den årliga uppräkningen av inkomstgrundad efterlevandepension och änkepension skall göras utan hänsyn tagen till balansindex för de år ett sådant har fastställts. För kvinnor som har fyllt 65 år och som uppbär både änkepension och ålderspension skall det ålderspensionsbelopp som samordnas med änkepensionen multipliceras med balanstalet från och med månaden änkan fyller 65 om ett balansindex har fastställts för året. Om det har fastställts balansindex i en sammanhängande period före det år änkan fyller 65 år skall ålderspensionsbeloppet i stället multipliceras med produkten av de balanstal som fastställts under denna period till och med det aktuella året. Vidare föreslår regeringen att bostadstillägg till pensionärer i fler fall än i dag skall kunna räknas om utan föregående underrättelse till den försäkrade. De fall som avses är när taxeringsvärdet för fritidshus ändras respektive när pensionären samtidigt med bostadstillägg uppbär bostadsbidrag och bidraget ändras. I propositionen föreslås även att vid inkomstprövning för särskilt bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd skall inkomster beskattade i utlandet tas upp efter avdrag för skatt och avgifter som om inkomsterna skulle ha tagits upp för beskattning i Sverige för att uppnå likabehandlingen av svenska och utländska inkomster. Slutligen redovisar regeringen sin bedömning att beräkning av pensionsgrundande inkomst även i fortsättningen bör göras enligt kontantprincipen utifrån den inkomst som utbetalats ett visst år.