Proposition från Näringsdepartementet

Lättnader i mönstringen av intendenturpersonal Prop. 2006/07:31

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslås att regeringen ska kunna meddela föreskrifter om undantag från mönstringslagens tillämpning för intendenturpersonal. Dagens mönstringsförfarande omfattar samtliga sjömän, dvs. även intendenturpersonal, och innebär att redaren och befälhavaren i samband med att en sjöman tillträder sin befattning ombord ska kontrollera om sjömannen uppfyller vissa krav. I mönstringen ingår också att redaren när en sjöman tillträder eller frånträder en befattning ombord ska rapportera detta till sjömansregistret. Syftet med mönstringen är att ge underlag dels för en säkerhetshöjande kontroll av fartygens bemanning, dels för registrering av sjömannens tjänstgöringstid till sjöss. När det gäller intendenturpersonal, särskilt den som tjänstgör på fartyg i inre fart, saknar dessa aspekter nästan all betydelse. Mönstringskravet för denna personalgrupp innebär en i princip opåkallad administrativ börda för redarna. I propositionen föreslås därför att regeringen ska kunna meddela föreskrifter om undantag från mönstringslagens tillämpning för annan sjöpersonal än däcks- och maskinpersonal samt telegrafister, dvs. för intendenturpersonal. De säkerhetsaspekter som mönstringen tillgodoser även för intendenturpersonal föreslås i stället kunna tillförsäkras genom att regeringen får meddela föreskrifter om vad som ska gälla för den personal som undantas från lagens tillämpning. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 april 2007.