Proposition från Justitiedepartementet

Förenklat utmätningsförfarande Prop. 2006/07:34

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen lämnar regeringen vissa förslag för att förenkla utmätningsförfarandet hos Kronofogdemyndigheten. Förenklingarna tar särskilt sikte på enskilda mål, dvs. i huvudsak mål som gäller verkställighet av privaträttsliga fordringar. I stället för den nuvarande ordningen med två skilda nivåer för undersökning av gäldenärernas tillgångar, begränsad och fullständig tillgångsundersökning, föreslås en enhetlig reglering av tillgångsundersökningar. Handläggningen, som i dag är ettårig, ska enligt propositionens förslag kunna pågå utan tidsbegränsning mot en årlig avgift. Propositionen innehåller också ett förslag om begränsning av statens ansvar för kostnader för sådana handräckningsåtgärder, t.ex. bortforsling av skrot, som kan vara nödvändiga för att förvärvaren av en exekutivt såld fastighet ska komma i besittning av fastigheten. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2008. Propositionen innehåller dessutom ett par följdändringar med avseende på inrättandet av den rikstäckande Kronofogdemyndigheten. Dessa lagändringar föreslås träda i kraft den 1 juli 2007.