Proposition från Justitiedepartementet

Elektronisk underrättelse i vissa ärenden om utgivningsbevis Prop. 2006/07:87

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Ett utgivningsbevis för en periodisk skrift förfaller tio år efter utfärdandet om inte ägaren ansöker om förnyelse. Patent- och registreringsverket ska i god tid före tioårsperiodens utgång underrätta skriftens ägare om detta. Om Patent- och registreringsverket beslutar att utgivningsbeviset ska anses förfallet ska beslutet sändas till skriftens ägare. I propositionen föreslår regeringen att Patent- och registreringsverket, förutom att med brev sända ut påminnelser om att utgivningsbevis kan komma att förfalla, ska kungöra påminnelserna elektroniskt. Motsvarande föreslås gälla för underrättelse av beslut om att utgivningsbevisen ska anses vara förfallna. Det ska vara tillräckligt att Patent- och registreringsverket i dessa avseenden vänder sig till skriftens senast kända ägare. Om det av särskilda skäl kan antas att den senast kända ägaren inte kan nås av ett beslut om att beviset anses ha förfallit ska det vara tillräckligt att underrättelse om beslutet sker genom elektronisk kungörelse. Vidare föreslås en reglering av Patent- och registreringsverkets möjlighet att avvisa en anmälan om utgivare eller ställföreträdande utgivare för en periodisk skrift om ägaren trots föreläggande om komplettering inte avhjälper bristerna så att formkraven i tryckfrihetsförordningen uppfylls. Slutligen föreslås ett förtydligande av bemyndigandet till regeringen att meddela föreskrifter om avgifter i ärenden som rör utgivningsbevis. Ändringarna ska enligt förslaget träda i kraft den 1 juli 2007.