Proposition från Näringsdepartementet

Lag om strukturfondspartnerskap Prop. 2006/07:92

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslås en ny lag om strukturfondspartnerskap som möjliggör bildandet av sådana organ inom ramen för förvaltningen av EG:s strukturfonder. Partnerskapen skall ha till uppgift att under beredningen av ärenden om stöd från EG:s strukturfonder avge bindande yttranden om vilka av de projektansökningar som godkänts av den förvaltande myndigheten som skall prioriteras. Strukturfondspartnerskapen skall bildas regionalt och vara sammansatta av förtroendevalda representanter för kommuner och landsting i berörda län samt, i vissa fall, Sametinget, företrädare för arbetsmarknadens organisationer och för berörda länsstyrelser, länsarbetsnämnder, intresseorganisationer och föreningar. Lagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2007.