Ny lag om värdepappersmarknaden ID-nummer: Prop. 2006/07:115

Ladda ner:

Ökad konkurrens på de europeiska värdepappersmarknaderna, stärkt tillsyn och ett gott skydd för dem som investerar i finansiella produkter är huvudsyftena med förslagen i propositionen. I propositionen föreslås hur direktivet om marknader för finansiella instrument (MiFID - Markets in Financial Instruments Directive) ska genomföras i svensk rätt. MiFID antogs i april 2004. MiFID innehåller regler om hur värdepappersföretagen ska organisera och bedriva sin verksamhet. Riksdagen beslutade att säga ja till propositionen den 14 juni 2007. Den nya lagen träder i kraft den 1 november 2007.