Proposition från Finansdepartementet

Tullkontroll av kontanta medel, m.m. Prop. 2006/07:68

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Den som vill resa in och ut ur EU med mer än 10 000 euro i kontanta medel måste anmäla detta från och med den 15 juni 2007. Anmälningsplikten är ett led i att förhindra penningtvätt och organiserad brottslighet, såsom till exempel finansiering av terrorism. Om det finns misstanke om att en person inte har anmält förflyttningen av kontanter föreslår regeringen i denna proposition att Tullverket, polisen och Kustbevakningen ska få undersöka transportmedel, bagage och även göra en kroppsvisitation. Lagändringarna syftar till att möjliggöra en korrekt tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1889/2005 av den 26 oktober 2005 om kontroller av kontanta medel som förs in i eller ut ur gemenskapen. Riksdagen sade ja till propositionen den 9 maj 2007.