Ny lagstiftning om offentlig upphandling och upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster ID-nummer: Prop. 2006/07:128

Ladda ner:

Lagförslagen har i huvudsak sin grund i direktivet om offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster respektive direktivet om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster. De två nya lagarna ersätter den nu gällande lagen om offentlig upphandling (LOU). De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2008.