Proposition från Finansdepartementet

Sänkt kapitalvinstbeskattning för fåmansföretagare åren 2007-2009 Prop. 2007/08:19

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslås tillfälligt ändrade regler vid försäljning av kvalificerade andelar i fåmansföretag, de så kallade 3:12-reglerna. Förslaget innebär att hälftendelningen i inkomstslagen tjänst och kapital av en kapitalvinst som överstiger sparat utdelningsutrymme återinförs övergångsvis för åren 2008 och 2009. På den skattskyldiges begäran ska hälftendelningen även tillämpas på andelsavyttringar som görs under 2007. Förslaget kombineras med särskilda regler för att förebygga skatteplanering genom interna andelsförsäljningar och liknande förfaranden. Riksdagen fattade den 6 december 2007 beslut om propositionen. Läs mer om beslutet via länken i högerspalten.