Gränsöverskridande fusioner, m.m. ID-nummer: Prop. 2007/08:15

Ladda ner:

I propositionen lämnar regeringen förslag till hur EG:s direktiv om gränsöverskridande fusioner ska genomföras i Sverige. Enligt förslaget ska genomförandet ske genom ändringar i aktiebolagslagen och lagen om ekonomiska föreningar. I lagarna anges att flertalet av de bestämmelser som gäller för en fusion mellan svenska företag ska tillämpas även i fråga om en gränsöverskridande fusion. Därutöver tas det in vissa särbestämmelser som vid en gränsöverskridande fusion ska tillämpas i stället för eller utöver övriga fusionsbestämmelser. I propositionen lägger regeringen också fram förslag till ändrade regler för fusioner mellan svenska ekonomiska föreningar. Förslaget innebär vissa anpassningar till de regler som gäller vid fusion mellan aktiebolag. I propositionen föreslås vidare nya bestämmelser som innebär att Skatteverket under vissa förutsättningar ska kunna få en fråga om tillstånd att verkställa en fusionsplan eller tillstånd till flyttning av säte framskjuten. Frågan om hur direktivet bör genomföras för finansiella företag kommer att behandlas i ett senare sammanhang. De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 15 februari 2008. I propositionen behandlas också frågan om några lagändringar är nödvändiga eller av andra skäl bör genomföras med anledning av ändringar av EG:s s.k. kapitaldirektiv. I den delen lämnas inte något förslag.