Proposition från Finansdepartementet

Kompletterande bestämmelser till EG-förordningen om information om betalaren som ska åtfölja överföringar av medel Prop. 2007/08:37

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslås en ny lag om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1781/2006 om information om betalaren som skall åtfölja överföringar av medel. EG-förordningen, som är direkt tillämplig i nationell rätt, tillkom för att genomföra specialrekommendation nr VII från Financial Action Task Force (FATF) inom unionen och fastställer regler för den information om betalaren som ska åtfölja överföringar av medel i syfte att förebygga, undersöka och upptäcka penningtvätt och finansiering av terrorism. Propositionen tar ställning till frågor om behöriga myndigheter, sanktioner och vilka nationella undantag som ska utnyttjas. Finansinspektionen föreslås också få rätt att genomföra undersökningar hos finansiella institut som omfattas av lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet och ges vidare rätt att begära in viss information från de finansiella institut som omfattas av EG-förordningen för att kunna kontrollera att bestämmelserna i den följs. Riksdagen beslutade att säga ja till propositionen den 5 mars 2008. De nya bestämmelserna träder i kraft den 1 april 2008.