Proposition från Socialdepartementet

Rapporteringsskyldighet av ej verkställda beslut enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, m.m. Prop. 2007/08:43

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslår regeringen ändringar i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) som syftar till att stärka rättssäkerheten för personer som beviljats insatser enligt nämnda lag och att förbättra förutsättningarna för en intern och extern uppföljning av beslutade insatser. Regeringen föreslår därvid en skyldighet för kommuner och landsting att rapportera ej verkställda gynnande beslut enligt LSS. Det är den beslutande nämnden, som är ytterst ansvarig för verkställigheten av besluten, som ska stå för rapporteringen. Rapportering ska ske till länsstyrelsen, de kommunala revisorerna och fullmäktige. Revisorerna ges, genom en föreslagen ändring i kommunallagen (1991:900), vidgade möjligheter att granska ärenden som avser myndighetsutövning mot någon enskild, när granskningen gäller hur nämnderna verkställer egna gynnande beslut enligt LSS. Regeringen föreslår vidare att en ny sanktionsavgift ska införas som ett yttersta påtryckningsmedel för att gynnande beslut enligt LSS ska verkställas inom skälig tid. Regeringen föreslår därutöver vissa ändringar i bestämmelserna om kommunalt domstolstrots i LSS, för att dessa i tillämpliga delar ska stämma överens med de föreslagna bestämmelserna om sanktionsavgift vid ej verkställda beslut. Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2008. I en övergångsbestämmelse anges att den första kvartalsrapporteringen ska omfatta de uppgifter som finns tillgängliga för en kommuns eller ett landstings nämnd den 30 september 2008. Vidare anges i en övergångsbestämmelse att i fråga om särskild avgift med anledning av dröjsmål med att verkställa en kommuns eller ett landstings gynnande beslut enbart tid från och med lagens ikraftträdande får beaktas vid bedömningen av om skälig tid överskridits. Detsamma gäller i fråga om särskild avgift med anledning av dröjsmål med att verkställa en kommuns eller ett landstings gynnande beslut eller en domstols gynnande avgörande, om verkställigheten av beslutet eller domen avbrutits.