Proposition från Justitiedepartementet

Elektronisk ingivning för ekonomiska föreningar och vissa andra företag, m.m. Prop. 2007/08:45

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslår regeringen att det ska bli möjligt för bl.a. ekonomiska föreningar, handelsbolag och stiftelser att ge in registreringsanmälningar, ansökningar och årsredovisningshandlingar till respektive registreringsmyndighet på elektronisk väg. Vidare föreslår regeringen att det i alla slag av företag ska vara möjligt att upprätta redovisningshandlingar elektroniskt och att elektroniskt upprättade redovisningshandlingar ska undertecknas med avancerad elektronisk signatur. Propositionen innehåller också förslag om att vissa andra handlingar som enligt lag ska upprättas i ett företag ska få undertecknas med avancerad elektronisk signatur. Slutligen föreslås att, om en enskild näringsidkare eller en bolagsman i ett annat handelsbolag än ett kommanditbolag har fått näringsförbud, ska uppgift om detta antecknas i handelsregistret. Vissa företrädare för näringsidkare ska avregistreras från handelsregistret om de har fått näringsförbud. Ändringarna ska enligt förslaget träda i kraft den 1 april 2008.