Proposition från Miljödepartementet

Efterkonvertering av personbilar för alternativbränslen, m.m. Prop. 2007/08:46

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslås bland annat att det i lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen införs bestämmelser om att system för ändring av ett fordon från drift med motorbensin eller dieselbränsle till drift med ett alternativt motorbränsle (konverteringssatser) kan typgodkännas i fråga om avgasrening.