Proposition från Finansdepartementet

Beskattning av flygbränsle för privat ändamål Prop. 2007/08:122

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslås att flygbränsle som används för privat bruk ska beskattas. Den privata förbrukningen av flygbränsle gäller främst flygbensin, som används i mindre flygplan och helikoptrar. Beskattningen kommer även att omfatta privat användning av flygfotogen, det bränsle som vanligtvis används i större flygplan. Förslaget är en anpassning till EG-rätten. Skattefrihet kommer fortfarande att gälla flygbränsle som används för kommersiellt bruk. Den flygbensin som förbrukas kommersiellt, t.ex. av flygtaxi, förslås vara skattebefriad genom att skatten återbetalas i efterhand. Förändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2008. För att förhindra att stora obeskattade lager av flygbensin byggs upp, föreslås en särskild lagerskatt på den flygbensin som finns i lager vid ikraftträdandet. Riksdagen sa den 23 april ja till regeringens proposition. Läs mer om beslutet via länken till riksdagens webb.