Proposition från Arbetsmarknadsdepartementet

Utvidgat system med prövningstillstånd i AD, m.m. Prop. 2007/08:72

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen föreslår i sin proposition 2007/08:72 Utvidgat system med prövningstillstånd i Arbetsdomstolen, m.m. att systemet med prövningstillstånd utvidgas till att omfatta tingsrättens alla beslut och domar som överklagas till Arbetsdomstolen. Samma regler kommer därvid att gälla vid överklagande av tingsrätts domar och beslut till Arbetsdomstolen som till hovrätten. Frågor om prövningstillstånd ska kunna avgöras av tre lagfarna domare. Tillståndsprövningen kan dock även prövas av domstolen i andra sammansättningar med s.k. intresseledamöter om målets beskaffenhet gör att det är lämpligt. Den som överklagar en tingsrätts dom eller beslut till Arbetsdomstolen ska i överklagandet ange skälen för att prövningstillstånd ska beviljas. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 november 2008. I propositionen föreslås också att ordförande vid Arbetsdomstolen ska anställas som ordinarie domare i domstolen i stället för att som enligt dagens regler förordnas för tre år i taget. Denna ändring föreslås träda i kraft den 1 juli 2008.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)