Proposition från Miljödepartementet

Miljöbalken och EG-förordningen om kemikalieregistrering Prop. 2007/08:80

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Med anledning av EU:s nya kemikalielagstiftning, som kallas Reach, föreslås ändringar huvudsakligen i miljöbalken men också i arbetsmiljölagen (1977:1160) och fartygssäkerhetslagen (2003:364). Reach är en EG-förordning som ersätter mycket av det som i dag regleras med nationella bestämmelser och som för Sveriges del finns i regeringens förordningar och Kemikalieinspektionens föreskrifter.