Proposition från Socialdepartementet

Åtgärder mot missbruk av tillfällig föräldrapenning Prop. 2007/08:94

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslås att en förälder för rätt till tillfällig föräldrapenning för vård av barn som inte har fyllt tolv år ska med intyg eller på annat sätt styrka att barnet har varit frånvarande från förskola, familjedaghem, fritidshem eller skola. Sådant intyg ska utfärdas av den förskola, det familjedaghem, det fritidshem eller den skola där barnet normalt vistas. Detta gäller oavsett om den verksamhet som barnet vistas i har enskild eller offentlig huvudman. Förslaget innebär ändringar i lagen (1962:381) om allmän försäkring (AFL) och i skollagen (1985:1100). Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juli 2008.