Proposition från Justitiedepartementet

Sveriges antagande av rambeslut om kampen mot organiserad brottslighet Prop. 2007/08:144

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslår regeringen att riksdagen godkänner ett inom Europeiska unionen upprättat utkast till rambeslut om kampen mot organiserad brottslighet. Rambeslutet innehåller bestämmelser om vad som ska vara kriminaliserat i fråga om brott som rör deltagande i en kriminell organisation. Vidare reglerar rambeslutet bland annat ansvar och sanktioner för juridiska personer liksom frågor om domstols behörighet. I propositionen görs en bedömning av vilka lagändringar rambeslutet kan komma att föranleda för svensk del. Några förslag till lagändringar läggs dock inte fram i detta sammanhang.