Proposition från Justitiedepartementet

Europeiskt betalningsföreläggande Prop. 2007/08:158

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Europaparlamentet och Europeiska unionens råd antog den 12 december 2006 förordningen (EG) nr 1896/2006 om införande av ett europeiskt betalningsföreläggande. Genom förordningen införs ett förfarande som syftar till att borgenärer snabbt, enkelt och billigt ska kunna få obestridda krav fastställda i verkställbara avgöranden. Ett utfärdat europeiskt betalningsföreläggande ska erkännas och kunna verkställas i alla medlemsstater utan några mellanliggande förfaranden. Förfarandet varken ersätter eller harmoniserar de nationella förfarandena för fastställande av obestridda krav i verkställbara avgöranden utan utgör ett alternativ till dessa i gränsöverskridande fall. Förordningen trädde i kraft den 31 december 2006 och ska tillämpas fullt ut från och med den 12 december 2008. Förordningen är direkt tillämplig i Sverige men kräver vissa kompletterande bestämmelser i fråga om bland annat beslutsmyndighet, ansökningsavgift och verkställighet. I propositionen lämnar regeringen förslag på sådana kompletterande bestämmelser. Lagförslagen föreslås träda i kraft den 12 december 2008.