Proposition från Justitiedepartementet

Elektroniska företagsinteckningsbrev Prop. 2008/09:17

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslår regeringen att det ska bli möjligt att utfärda s.k. elektroniska företagsinteckningsbrev. Syftet med förslaget är att rationalisera hanteringen av företagsinteckningsbreven. Ett elektroniskt företagsinteckningsbrev ska utfärdas genom att den företagsinteckning som svarar mot inteckningsbrevet registreras i ett särskilt register, inteckningsbrevsregistret. I inteckningsbrevsregistret ska det också kunna registreras uppgift om vem som har rätt att råda över företagsinteckningsbrevet, inteckningsbrevshavaren. Endast den som har beviljats särskilt tillstånd ska få registreras som inteckningsbrevshavare. Om inteckningsbrevsregistret inte innehåller någon uppgift om inteckningsbrevshavare, ska den vars egendom har intecknats anses som inteckningsbrevshavare. Bolagsverket ska enligt förslaget föra inteckningsbrevsregistret och kommunikationen med registret ska kunna ske elektroniskt. Också en ansökan om företagsinteckning ska kunna göras elektroniskt. I propositionen behandlas även frågan om huruvida systemet med skriftliga fastighetspantbrev bör avskaffas. I den delen lämnas inte något förslag. De nya bestämmelserna ska enligt förslaget träda i kraft den 1 mars 2009.