Proposition från Näringsdepartementet

Ändrad verksamhetsform för delar av Vägverket och Banverket Prop. 2008/09:23

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslår regeringen att verksamheten vid Vägverkets enhet Vägverket Produktion överförs till ett av staten helägt aktiebolag. Det nya bolagets verksamhet bör enligt regeringen vara att bedriva entre-prenad-, service- och uthyrningsverksamhet - direkt eller genom dotterbolag - inom trafik-, mark-, bygg-, och anläggningsområdet samt därmed förenlig verksamhet. Även verksamheterna vid Vägverkets enhet Vägverket Konsult och Banverkets enhet Banverket Projektering föreslås överföras till ett av staten helägt aktiebolag. Det nybildade bolagets verksamhet bör enligt regeringen vara att bedriva konsultverksamhet, huvudsakligen inom trafik- och transportområdet. Bolagiseringarna beräknas kunna genomföras tidigast den 1 januari 2009. Regeringen bedömer också i propositionen att verksamheten vid Ban-verkets enhet Banverket Produktion bör överföras till ett av staten helägt aktiebolag och att bolagiseringen bör genomföras så snart det finns en fungerande konkurrens på marknaden för drift och underhåll samt investeringar på järnvägsområdet.