Proposition från Finansdepartementet

Skiljemannakonventionen Prop. 2008/09:46

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslås att riksdagen antar en lag om ändring i lagen (1999:1211) om konvention om undanröjande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap (skiljemannakonventionen). Ändringen föranleds av Bulgariens och Rumäniens anslutning till konventionen. Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2009.