Proposition från Justitiedepartementet

En förenklad revisorsgranskning vid fusion av aktiebolag m.m. Prop.2008/09:56

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslås ändringar i aktiebolagslagens bestämmelser om fusion och delning av aktiebolag samt försäkringsrörelselagens bestämmelser om fusion av försäkringsaktiebolag. Ändringarna innebär att den revisorsgranskning som ska ske av en fusionsplan respektive delningsplan får förenklas, om samtliga aktieägare i de bolag som deltar i fusionen eller delningen har samtyckt till det. Förslagen syftar till att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/63/EG om ändring av EG:s tredje och sjätte bolagsrättsliga direktiv om fusion respektive delning av aktiebolag med avseende på kravet på ett utlåtande från en oberoende sakkunnig. De nya reglerna föreslås träda i kraft den 31 december 2008.