Proposition från Arbetsmarknadsdepartementet

Elevers och studerandes medverkan i arbetsmiljöarbetet, m.m. Prop. 2008/09:138

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Propositionen innehåller förslag om att elevers och studerandes rätt att delta i arbetsmiljöarbetet ska stärkas och förtydligas.

För vuxna studerande införs ett system med studerandeskyddsombud. De får en betydligt starkare roll än nuvarande ombud, samt ges rätt att föra skadeståndstalan om de skulle bli hindrade i sitt uppdrag.

I propositionen finns också förslag som förbättrar arbetsmiljöskyddet för utomstående arbetskraft, från exempelvis bemanningsföretag. Skyddsombudet får större befogenheter, och kan agera till skydd även för dessa arbetstagare, när det gäller rätten att avbryta arbete som innebär omedelbar och allvarlig fara för arbetstagares liv eller hälsa (den så kallade stoppningsrätten).

Lagstiftningskedjan