Proposition från Finansdepartementet

Beskattning av europeiska grupperingar för territoriellt samarbete prop. 2008/09:173

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Beskattning av europeiska grupperingar för territoriellt samarbete

Regeringen lämnade propositionen "Beskattning av europeiska grupperingar för territoriellt samarbete", prop. 2008/09:173 till riksdagen den 19 mars 2009. I propositionen föreslår regeringen att den nya associationsformen "europeisk gruppering för territoriellt samarbete" räknas som en ekonomisk förening vid beskattning i Sverige.

Förslaget är en följd av ny EG-förordning som beslutades den 5 juli 2006: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1082/2006 om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete (EGTS). En sådan gruppering ska enligt EG-förordningen ha status som juridisk person och bestå av medlemmar som finns på minst två medlemsstaters territorium. Endast medlemsstater, myndigheter och offentligrättsliga organ kan vara medlemmar. Som offentligrättsliga organ räknas t.ex. kommunala bolag. Detta föranleder ändringar i dels inkomstskattelagen (1999:1229), dels skattebetalningslagen (1997:483).

Regeringen föreslår att ändringarna träder i kraft den 1 juli 2009.