Proposition från Justitiedepartementet

Ekonomiska villkor för ledamöter av Europaparlamentet Prop. 2008/09:184

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Europaparlamentet antog i september 2005 en stadga för dess ledamöter (2005/684/EG, Euratom). Denna ledamotsstadga ska tillämpas från och med den valperiod som börjar 2009, det vill säga från och med den 14 juli 2009. För närvarande står Europaparlamentet i huvudsak för vissa kostnadsersättningar till ledamöterna, medan bland annat arvoden och pensioner betalas av medlemsstaterna. Stadgan innebär bland annat att Europaparlamentet i fortsättningen kommer att stå för alla ekonomiska förmåner som utgår till ledamöter och före detta ledamöter av Europaparlamentet.

Med anledning av ledamotsstadgan föreslås att tillämpningsområdet för lagen (1996:304) om arvode m.m. till Sveriges företrädare i Europaparlamentet (företrädarlagen) inskränks så att den endast i undantagsfall gäller för de svenska ledamöter som fullgör uppdrag i Europaparlamentet. Företrädarlagen föreslås dock gälla för redan intjänade förmåner, till exempel intjänad ålderspension. Vidare föreslås att företrädarlagens bestämmelser om inkomstgaranti ändras så att de närmare ansluter till den reglering som gäller för ledamöterna i riksdagen samt att bestämmelser om överklagande av vissa beslut införs.

I anslutning till ändringarna i företrädarlagen föreslås vissa följdändringar i bland annat lagen (1994:1065) om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter. Ändringarna innebär bland annat att den tid som en ledamot innehaft uppdrag som ledamot av Europaparlamentet med ersättning enligt ledamotsstadgan inte ska räknas som förmånsgrundande för rätt till inkomstgaranti.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 14 juli 2009.