Proposition från Miljödepartementet

Hållbart skydd av naturområden Prop. 2008/09:214

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen redovisar regeringen åtgärder för att utveckla arbetet med skydd av naturområden i syfte att förbättra uppfyllelsen av miljökvali-tetsmålen, bredda naturvårdsarbetet genom att bättre involvera markägare och andra lokala intressenter, stärka den lokala och kommunala natur-vården samt arbetet med att sköta skyddade naturområden