Proposition från Arbetsmarknadsdepartementet

En förenklad semesterlag, m.m. Prop. 2009/10:4

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Semesterlagen (1977:480) föreslås förenklas i sak samt språkligt och redaktionellt.

  • En ny beräkningsregel för semesterlön, sammalöneregeln, föreslås införas som huvudregel för arbetstagare med fast lön.
  • Procentregeln, som gäller för beräkning av semesterlön i dag, behålls och förenklas.
  • Reglerna för när semester intjänas under frånvaro, semesterlönegrundande frånvaro, föreslås förenklas genom att frånvaro på grund av sjukdom och arbetsskada som längst är semesterlönegrundande i ett helt intjänandeår i stället för två.
  • Reglerna om när semester intjänas under frånvaro som beror på ledighet med tillfällig föräldrapenning förenklas.
  • Reglerna för när arbetstagare med tidsbegränsade anställningar tjänar in semester föreslås ändras.
  • De särskilda regler som nu gäller för hemarbetande och okontrollerade arbetstagare tas bort.
  • En ny regel föreslås som innebär att endast ett visst antal semesterdagar ska ersättas med semesterlön om semestern på grund av frånvaro inte har kunnat läggas ut under semesteråret.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2010.

  • Dessutom föreslås att lönegarantilagen (1992:497) anpassas till Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/94/EG av den 22 oktober 2008 om skydd för arbetstagare vid arbetsgivarens insolvens.

Den lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2010.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)